• icon
  • icon

Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy


1. Thông tư số 30 ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam ngày 24/12/2018 (file Scan).
2. Thông tư số 24/2018/TT-BTC Hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho LHS Lào và CPC diện (Hiệp định) học tập tại Việt Nam 

3. Thông tư số 55/2018/TT-BTC Hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho LHS nước ngoài diện (Hiệp định) học tập tại Việt Nam