• icon
  • icon

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Nguyễn Thị Hoàng Chi

Chức vụ: Giám đốc

Email:

Điện thoại:

Mô tả:

Đào Thị Hà Ninh

Chức vụ: Phó Giám đốc

Email: haninh@vied.vn

Điện thoại: 02436230837

Mô tả:

Trần Minh Thư

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: thutranminh73@gmail.com

Điện thoại: 0904198687

Mô tả:

Trần Thị Vân Anh

Chức vụ: Kế toán trưởng

Email: anhtt@vied.vn

Điện thoại: 0243 8695549

Mô tả:

Trần Thị Cẩm Vân

Chức vụ: Chuyên viên

Email: vandc@vied.vn

Điện thoại: 0243 8695974

Mô tả:

Ngô Thị Kim Hoàn

Chức vụ: Chuyên viên

Email: ngokimhoan1967@gmail.com

Điện thoại: 0243 8695549

Mô tả:

Nguyễn Hồng Ngọc

Chức vụ: Chuyên viên

Email: nguyenhongngocbeo75@gmail.com

Điện thoại: 0243 6230181

Mô tả:

Hà Hải Yến

Chức vụ: Phụ trách Phòng

Email: hahaiyen070771@gmail.com

Điện thoại: 0904278815

Mô tả:

Trịnh Thị Hà

Chức vụ: Chuyên viên

Email: hatrinh147@gmail.com

Điện thoại: 0912 232 378

Mô tả:

Nguyễn Thị Bích Liên

Chức vụ: Chuyên viên

Email: bichlien0913@gmail.com

Điện thoại: 0912 259925

Mô tả:

Nguyễn Thùy Minh

Chức vụ: Chuyên viên

Email: thuyminh0123@gmail.com

Điện thoại: 0983093058

Mô tả:

Nguyễn Thị Huế

Chức vụ: Chuyên viên

Email: huenguyen200719@gmail.com

Điện thoại: 0978189800

Mô tả:

Mai Thị Thanh Bình

Chức vụ: Chuyên viên

Email: maibinh1912@yahoo.com

Điện thoại: 0985033828

Mô tả:

Nguyễn Thị Kim Dung

Chức vụ: Chuyên viên

Email: dungntk@vied.vn

Điện thoại: 0904 198919

Mô tả:

Trần Thị Liên Anh

Chức vụ: Chuyên viên

Email: lienanhtran2012@gmail.com

Điện thoại: 090979 780 477

Mô tả:

Phạm Thị Loan

Chức vụ: Chuyên viên

Email: loanpt@vied.vn

Điện thoại: 0938 062 068

Mô tả:

Dương Xuân Hoàng

Chức vụ: Chuyên viên

Email: hoangdx62@gmail.com

Điện thoại: 0908376288

Mô tả: Quản sinh

Bùi Thị Thuy Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

Email: thuybt@vied.vn

Điện thoại: 02436231003

Mô tả:

Lê Thuỳ Linh

Chức vụ: Chuyên viên

Email: linhlt@vied.vn

Điện thoại: 0983198276

Mô tả:

Phạm Huy Thông

Chức vụ: Chuyên viên

Email: thongph@vied.vn

Điện thoại: 0904196194

Mô tả: Phụ trách bộ phận nội trú