• iconPhone: 02438695974
  • iconFax: (+84) 24-3869 5974
  • icontrungtamhtdtqt@gmail.com
  • icon

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế

I. Chức năng
Hỗ trợ Cục Hợp tác quốc tế: thực hiện tiếp nhận, quản lý người nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu ở Việt Nam; tuyển chọn và quản lý giáo viên, chuyên gia giáo dục của Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; xúc tiến đầu tư và đào tạo quốc tế tại Việt Nam. Thực hiện dịch vụ công, dịch vụ khác về giáo dục đào tạo theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ
1. Hỗ trợ việc tiếp nhận, quản lý người nước ngoài (gọi chung là lưu học sinh) đến học tập, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu ở Việt Nam theo các chương trình học bổng, hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ các nước.
2. Hỗ trợ công tác tuyển chọn, quản lý giáo viên, chuyên gia giáo dục của Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
3. Hỗ trợ các hoạt động: xúc tiến đầu tư, thu hút tài trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo; nghiên cứu, chuyển giao các công nghệ và mô hình giáo dục của nước ngoài vào áp dụng tại các cơ sở giáo dục Việt Nam.
4. Tiếp nhận, quản lý, thực hiện chế độ và phục vụ lưu học sinh diện Hiệp định lưu trú tại Trung tâm.
5. Giảng dạy, bồi dưỡng tiếng Việt cho người nước ngoài; giảng dạy, bồi dưỡng ngoại ngữ và tin học cho giáo viên, chuyên gia giáo dục của Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định hiện hành.
6. Thực hiện các dịch vụ công, dịch vụ khác hỗ trợ cho công tác đào tạo người nước ngoài tại Việt Nam phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khả năng, nguồn lực của đơn vị.
7. Thực hiện quản lý, sử dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng, tài chính, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước. Thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, tiền công, khen thưởng, kỷ luật theo phân cấp quản lý và quy định của Nhà nước.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế giao.
 
Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế