• iconPhone: (+84) 24-3869 3398
  • iconFax: (+84) 24-3869 5974
  • icondttv.itsc@gmail.com
  • icon
  • icon

Nội quy ký túc xá

Nội quy ký túc xá

CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ
TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
Số: 68  /QĐ-HTĐTQT
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng 9 năm 2020
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Nội quy ký túc xá
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐÀO TẠO  QUỐC TẾ
    


Căn cứ Quyết định  số 615/QĐ-BGDĐT ngày 02/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lại Trung tâm Hợp tác chuyên gia và kỹ thuật với nước ngoài và Trung tâm Sinh viên quốc tế thành Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế;
Căn cứ Quyết định số 3839/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế;
Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam;
Xét đề nghị của Phụ trách Phòng Quản lý lưu học sinh và chuyên gia,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy ký túc xá của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế.
Điều 2. Nội quy ký túc xá ban hành kèm theo Quyết định này thay thế cho Nội quy ký túc xá ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-SVQT ngày 29/02/2012 của Giám đốc Trung tâm Sinh viên quốc tế.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế, các Đoàn lưu học sinh và toàn thể Lưu học sinh lưu trú tại Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục HTQT (để b/c);
- Lưu: VT.
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hoàng Chi
(Đã ký)
 
CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ
TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 


 
NỘI QUY KÝ TÚC XÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 68 /QĐ-HTĐTQT        
ngày 14/06/2019 của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế)
         
 Điều 1. Đối tượng áp dụng
1. Người nước ngoài đến học tập, nghiên cứu, thực tập ở Việt Nam (gọi chung là Lưu học sinh) lưu trú tại Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế (Trung tâm) có trách nhiệm thực hiện Nội quy ký túc xá này.
2. Khách đến liên hệ công tác, thân nhân, bạn bè của lưu học sinh (LHS) đến thăm LHS thực hiện theo sự hướng dẫn của thường trực bảo vệ tại cổng ký túc xá (KTX).
Điều 2. Quy định về sinh hoạt
1. KTX mở cổng lúc 05h00, đóng cổng lúc 24h00; giờ nghỉ ban đêm từ 00h00 đến 05h00.
2. Sân chơi thể thao tại KTX A3 là nơi vui chơi, hoạt động thể thao chung (trừ đá bóng) của LHS các nước lưu trú tại Trung tâm, LHS chơi thể thao đúng nơi quy định vào thời gian sau:
a) Từ thứ hai đến thứ sáu:    Từ 16h00 đến 19h00.
b) Thứ bẩy, chủ nhật:            Từ 07h 30 đến 10h00  và  từ 14h00 đến 19h00.
3. LHS ở đúng nơi, đúng chỗ do Phòng Quản lý lưu học sinh và chuyên gia (QLLHS&CG) bố trí, sắp xếp. LHS không ở KTX trong thời gian 30 ngày liên tục mà không có văn bản gửi Phòng QLLHS&CG, được coi như không có nhu cầu ở tại KTX.
4. Quần áo, giầy dép, sách vở, đồ dùng cá nhân LHS phải sắp xếp gọn gàng đúng nơi quy định và bỏ rác thải vào trong thùng rác.
5. LHS không được: viết, vẽ, dán giấy, treo các vật dụng lên tường, tủ quần áo; treo rèm trong phòng ở và các khu vực công cộng trong khu KTX; để bàn, ghế, xoong nồi, bát đĩa, bếp nấu ăn, sách vở, đồ dùng cá nhân ở hành lang KTX; uống rượu, bia say; gây tiếng ồn; đánh bài hoặc các hình thức cờ bạc khác.
Điều 3. Quy định về an ninh, trật tự
1. LHS không được để khách ngủ lại qua đêm tại KTX khi chưa được sự đồng ý của Phòng QLLHS&CG và chưa đăng ký tạm trú.
2. LHS không được: tạo ra hoặc tàng trữ, sử dụng hung khí, các chất dễ cháy nổ, các chất kích thích, gây nghiện; lưu hành, truyền bá văn hoá phẩm có nội dung không lành mạnh; gây gổ, kích động đánh nhau hoặc tham gia, cổ vũ đánh nhau làm mất an ninh trật tự trong khu vực KTX; chứa chấp, che giấu tội phạm, hàng quốc cấm.
Điều 4.  Quy định về giữ gìn tài sản
1. LHS tự bảo quản tài sản của cá nhân và để xe đúng nơi quy định.
2. LHS không được: di chuyển tài sản, trang thiết bị khỏi vị trí đã được bố trí;  tự ý sửa chữa, cải tạo phòng ở hay làm thay đổi kết cấu ban đầu hoặc tự ý lắp đặt thêm các trang thiết bị khác ngoài các trang thiết bị mà Trung tâm đã trang bị. Nếu làm hư hỏng, mất mát các trang thiết bị do Trung tâm trang bị, cho mượn LHS phải bồi thường theo giá trị tài sản tại thời điểm xảy ra.
3. LHS có trách nhiệm bàn giao phòng ở và thiết bị cho Phòng QLLHS&CG trước khi chuyển chỗ ở, kết thúc khóa học về nước.
Điều 5. Quy định về sử dụng điện, nước sinh hoạt
1. LHS Không được sử dụng các thiết bị điện như: Bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, nồi cơm điện, nồi lẩu, lò sưởi, điều hòa không khí, các thiết bị có công suất tiêu thụ điện từ 500W trở lên để đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện. Nếu sử dụng điện, nước vượt mức quy định, LHS có trách nhiệm thanh toán tiền điện, tiền nước vượt định mức.
2. LHS có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ, các quy định về sử dụng an toàn thiết bị điện, nước và tích cực tham gia khắc phục các sự cố bất thường xảy ra trong KTX.
 3. LHS tự chịu trách nhiệm đền bù mọi thiệt hại do việc không tuân thủ quy định về sử dụng điện, nước gây ra.
Điều 6. Quy định về vệ sinh môi trường
1. Hàng ngày LHS có trách nhiệm vệ sinh giữ gìn phòng ở, hành lang, ban công sạch sẽ gọn gàng.
2. LHS không được nấu ăn hoặc nuôi động vật trong phòng ở và trong khu KTX.
3. Định kỳ một tháng một lần, Phòng QLLHS&CG cùng với Ban đại diện các Đoàn LHS tiến hành kiểm tra về vệ sinh môi trường tại các KTX.
Điều 7. Các quy định khác
Cá nhân LHS, Đoàn LHS muốn tổ chức các hoạt động tập thể về: Văn hóa, thể dục thể thao, hội họp trong khu KTX hoặc muốn làm khác với Nội quy này phải có văn bản gửi Trung tâm và chỉ được tổ chức thực hiện khi được sự đồng ý của Trung tâm.
 Điều 8. Khen thưởng và xử lý vi phạm đối với lưu học sinh
Công tác khen thưởng và xử lý vi phạm đối với lưu học sinh về việc thực hiện Nội quy này thực hiện theo Điều 13 Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 9. Tổ chức thực hiện
Phòng Quản lý lưu học sinh và chuyên gia chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan, ban đại diện các đoàn LHS kiểm tra, đôn đốc LHS thực hiện Nội quy này và hướng dẫn: khách đến liên hệ công tác; thân nhân, bạn bè của LHS đến thăm LHS./.
 
 
GIÁM ĐỐC
  Nguyễn Thị Hoàng Chi  
(Đã ký)
   
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              
   
Nguyễn Thị Hoàng Chi